• Giovanni Vad posted an update 6 months, 2 weeks ago

    Học Mật, tam mật tương ưng hiện tại cũng không còn nữa, không có ai có thể làm được. Hiện tại chỉ còn lại một pháp môn này chính là pháp môn niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh. Ngoài pháp môn này ra, các pháp môn khác tuy tốt, quí vị thử thử xem, quí vị có thể thành tựu không? Trong nước tôi nghe nói có người trách mắng tôi, nói pháp sư Tịnh Không chỉ đề xướng pháp môn Tịnh Độ. Tám tông phái khác ông đều không quan tâm đến, đang chửi tôi. Tôi bị oan! Không phải tôi không quản, tôi không có năng lực để học. Tôi hi vọng những người trách mắng tôi họ đi học, họ giỏi hơn tôi, cao hơn tôi. Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Tam Luận, Pháp Tướng, họ đều có khả năng, tôi không có khả năng này, tôi hi vọng mười tông phái Đại Thừa Tiểu thừa của Trung Quốc đều có thể quật khởi, đều có thể hồi phục, đều có thể phát huy rộng khắp trên thế giới này. Năng lực hiện tại của tôi, nói thật lòng, chỉ có đới nghiệp vãng sanh tôi mới có thể làm được, ngoài ra tôi không thể làm được. Cho nên tôi nói với họ cái gì tôi cũng muốn học, lúc nào học? Sau khi vãng sanh về Thế giới Cực Lạc tôi sẽ học, tôi đến Thế giới Cực Lạc học. Thế giới Cực Lạc có thọ mạng tức là có thời gian, có thầy giáo tốt, có môi trường tu học tốt, tôi có thể học thành công. Nếu tại nơi đây tôi học những thứ đó vậy là sai rồi, học không thành công. Học không thành công, vậy nhất định vẫn phải làm chuyện luân hồi lục đạo. Vậy không phải là sai rồi sao? Cho nên bản thân, con người quí nhất là có sự sáng suốt tự biết. Tôi biết bản thân tôi, biết được sức lực của mình, biết được năng lực của mình. Việc vượt qua năng lực trí tuệ của tôi, tôi làm không được. Tôi cũng coi như là người từng trải, lúc còn trẻ Tông môn giáo môn tôi đều học qua, kết quả nghĩ ra không được, những đại kinh đại luận này tôi đều giảng qua, tôi biết giảng nhưng làm không được, làm không được cũng như nói tôi nương theo những pháp môn đó, tôi không thể liễu sanh tử xuất tam giới, vẫn phải tiếp tục làm việc luân hồi lục đạo, vậy là sai rồi. Ngày nay việc gì là việc lớn? không làm việc luân hồi lục đạo nữa, đó mới là việc lớn đầu tiên, cũng chính là không tạo nghiệp luân hồi nữa. Nghiệp luân hồi không thể tạo, nghiệp địa ngục càng không được tạo. Nghiệp địa ngục là gì? Sát, đạo, dâm, vọng, tửu, tham, sân, si, mạn, nghi. Đây là nghiệp địa ngục, quí vị dám tạo sao? Quí vị xem trong bộ kinh này Phật dùng kinh văn dài như vậy để khuyên răn chúng ta. Đây là Đức Phật từ bi vô cùng. Đoạn này giảng rõ ràng thế nào là thân. Thân là gì? tham, sân, si, mạn, nghi là thân. Tổng hợp thêm các bài viết hay tại Suốt 12 năm, tất cả Tôn giáo của Ấn Độ ngài đều tham kiến, đều học qua, ngài còn học rất chuyên tâm, thực gọi là dũng mãnh tinh tấn. Bất luận là Tôn giáo hay học phái nào của Ấn độ, đều xem trọng tu thiền định, tứ thiền bát định là của Bà La Môn giáo, chúng ta tin rằng Thế Tôn học một cách rất tốt.